Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας" 28 και 29 Απριλίου 2017
"Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας" 

ΑΘΗΝΑ 

 28 και 29 Απριλίου 2017


 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΜΕΡΟΣ Α΄)

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΜΕΡΟΣ Β΄΄)

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΜΕΡΟΣ Α΄)

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΜΕΡΟΣ Β΄)


Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017


Εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή που εισήχθη με το άρθρο 24 του νόμου 4446/2016 (Α΄ 240) και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας. Ολοκλήρωση της σχετικής παραμετροποίησης στο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.».Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                           Αθήνα,  3  Απριλίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                       Αρ. Πρωτ.:  1039
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ.   Δ/νση:  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98   Τ.Κ.115 03                                                      ΠΡΟΣ:
FAX:              210-69.80.076                                1.  Τους Προέδρους των Τριμελών
Τηλέφωνο:    210-69.62.368                                    Συμβουλίων Διεύθυνσης και τους
E-mail:  g-epitropia-d-d@otenet.gr                         Διευθύνοντες Προέδρους των
                                                                                      Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας
                                                                                 2.  Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
                                                                                     της Γραμματείας των ίδιων δικαστηρίων

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή που εισήχθη με το άρθρο 24 του νόμου 4446/2016 (Α΄ 240) και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας. Ολοκλήρωση της σχετικής παραμετροποίησης στο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.».

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού του εισηγητή δικαστή που εισήχθη με το άρθρο 24 του νόμου 4446/2016 (ως παράγρ. 3 στο άρθρο 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας, σας γνωστοποιούμε ότι:
1. Η σχετική παραμετροποίηση στο «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.» έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, αμέσως μετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, αναπτύσσονται αναλυτικά σε «Έντυπο Οδηγιών» που εξέδωσε η εταιρεία «Unisystems Α.Ε.». Για τον εντοπισμό του φυσικού φακέλου της υπόθεσης, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα δημιουργίας σχετικού σχολίου, ακόμη και στην αρχική καρτέλα.
Θεωρούμε ασφαλώς, αυτονόητο ότι, μετά τον προσδιορισμό δικασίμου, ο ορισθείς για κάθε υπόθεση εισηγητής δικαστής, πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και, πάντως, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την ορισθείσα δικάσιμο, με ευθύνη της γραμματείας του Τμήματός του, προκειμένου, επανερχόμενος επί της υποθέσεως κατά το στάδιο αυτό, να ασκεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 128Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καθήκοντα. Τούτο, ανεξαρτήτως του ότι η οριστική χρέωση της υπόθεσης θα γίνεται στο Σύστημα μετά τη συζήτηση, από κοινού με τυχόν υποθέσεις επί αγωγών, στις οποίες δεν ορίζεται εισηγητής.
2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 683/20.2.2017 έγγραφό μας, ενημερώσαμε τους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας, προκειμένου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να καταθέτουν μαζί με το ένδικο βοήθημα ή μέσο και αντίγραφο της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά ο θεσμός. Προς τούτο, έχουμε υποβάλει σχετική πρόταση συμπλήρωσης της παραγρ. 3 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Συναφώς σας στέλνουμε:
            α) «Έντυπο Οδηγιών», της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.».
            β) Υπόδειγμα Πράξεως Προέδρου περί ορισμού - αντικατάστασης εισηγητή δικαστή, η οποία μετά την έκδοσή της, είτε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, είτε από τον Πρόεδρο που διευθύνει το δικαστήριο, είτε από τον Πρόεδρο Τμήματος του δικαστηρίου, θα «φορτώνεται» στην εφαρμογή.
            γ) Υπόδειγμα Μηνιαίου Δελτίου Κατανομής των Υποθέσεων στα Τμήματα του δικαστηρίου [όπως προτείναμε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 148/11.1.2017 έγγραφό μας (σελ. 10)], το οποίο εκπονήθηκε σε μορφή excel, από την Διεύθυνση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να χρησιμοποιείται από τους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή τους Προέδρους που διευθύνουν τα δικαστήρια, κατά το στάδιο της κατανομής στα Τμήματα του δικαστηρίου και του προσδιορισμού δικασίμου των υποθέσεων. Το Υπόδειγμα αυτό μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως με βάση τις κατηγορίες των υποθέσεων που εκδικάζει κάθε βαθμός δικαιοδοσίας.
            Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τη Γενική Επιτροπεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου θεσμού.

     Η Γενική Επίτροπος

                                                                            Ευτυχία Εμμ. ΦουντουλάκηΠαρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                             Αθήνα,   31-3-2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

            Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 2017 αποφάσισε:
      Α.  Για το επιτρεπτό της παράλληλης απασχολήσεως στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του Ο.Η.Ε., του Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Πατρών Δημητρίου Ράϊκου.
      Β.  Για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας των Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Στέργιου Κοφίνη και Βαρβάρας Μπουκουβάλα, ως δικαστικών λειτουργών, με την επιδιωκόμενη απασχόλησή τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως διδακτικό προσωπικό.
      Γ.   Για τη συνάφεια του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών της Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Ευαγγελίας-Δόξας Κουσιουρή, προς το αντικείμενο της απασχολήσεώς της.

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Νομολογία. Η υπ’ αριθ. 295/2017 απόφαση του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΑποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από προδικαστικά ερωτήματα που υπεβλήθησαν, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), με τις υπ’ αριθ. 78 και 79/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.Γνωστοποίηση της υπ΄ αριθ. 8/21-2-2017 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
Γνωστοποίηση της υπ΄ αριθ.7/21-2-2017 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                            Αθήνα,   24-2-2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

            Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Φεβρουαρίου 2017 αποφάσισε:
      Α.  Για την παράταση επί ένα (1) έτος ακόμη, της αποσπάσεως στο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Εφέτου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Σοφίας Τσέκου-Πλιάτσικα.
      Β.  Για τον αναδιορισμό της Μαρίνας Πασχάλη, τέως Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων, σε κενή ομοιόβαθμη, με εκείνη από την οποία είχε αποχωρήσει, οργανική θέση, καθορίζοντας τη σειρά αρχαιότητάς της, μετά τον Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων Σταύρο Βρουστούρη και πριν τον Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων Ανδρέα Σιγούρο καθώς και για την τοποθέτησή της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
      Γ.   Για τη συνάφεια του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών μιας (1) Εφέτου, μιας (1) Πρωτοδίκου και έξι (6) Παρέδρων Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων, προς το αντικείμενο της απασχολήσεώς τους.
   Δ. Για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων Τριαντάφυλλου Ζολώτα, ως δικαστικού λειτουργού, με την επιδιωκόμενη απασχόλησή του ως διδακτικού προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Διαδικασία βεβαιώσεως-εισπράξεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου, που καταλογίζεται υπέρ του Δημοσίου, με απόφαση του Δικαστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα,   21  Φεβρουαρίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                         Αριθ. Πρωτ.:  700
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ.   Δ/νση           :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98               Τ.Κ.115 03                                                                  ΠΡΟΣ:
FAX                        :  210-69.80.076                                     1.  Τους Προέδρους των Τριμελών
Τηλέφωνο              :  210-69.62.368                                          Συμβουλίων Διεύθυνσης και τους
E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.gr                                      Διευθύνοντες Προέδρους των
                                                                                                    διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας
                                                                                               2.  Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
                                                                                                   της Γραμματείας των ίδιων
                                                                                                                  δικαστηρίων


              Θέμα: Διαδικασία βεβαιώσεως-εισπράξεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου, που καταλογίζεται υπέρ του Δημοσίου, με απόφαση του Δικαστηρίου.

          1.  Όπως έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Ε.Α. 72/2015, 8/2015), το Τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 5 του Π.Δ. 238/2003 (Α΄ 214), αρμόδιο για την βεβαίωση των πάσης φύσεως δαπανημάτων που επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου ή εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, δηλαδή από υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε υπό τη μορφή της δικαστικής δαπάνης, είτε υπό τη μορφή του παραβόλου.
          2.  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας προς είσπραξη και του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου, που καταλογίζεται υπέρ του Δημοσίου με απόφαση του Δικαστηρίου, είναι αναγκαίο να διατάσσεται περαιτέρω, με την απόφαση αυτή και η διαβίβαση αντιγράφου της στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) – Τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών. (πρβλ. Σ.τ.Ε. Ε.Α. 72/2015, 8/2015)
              Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται και οι δικαστικοί υπάλληλοι που διαβιβάζουν δικαστικές αποφάσεις με το εν λόγω διατακτικό στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, να επισυνάπτουν σ΄ αυτές φωτοαντίγραφα των εντύπων παραβόλου ή των διπλοτύπων είσπραξης παραβόλου που είχε ήδη καταβληθεί μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως, ώστε απ΄ αυτά να αντλεί το αρμόδιο, κατά τα παραπάνω, Τμήμα του Ν.Σ.Κ., τα πλήρη στοιχεία του διαδίκου (Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. κ.λπ.) για τις ανάγκες βεβαιώσεως-εισπράξεως και του ποσού του καταλογιζόμενου παραβόλου.

                                                                                                    Η Γενική Επίτροπος                                                                                                Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη