Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Νομολογία. Η υπ’ αριθ. 295/2017 απόφαση του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΑποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από προδικαστικά ερωτήματα που υπεβλήθησαν, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), με τις υπ’ αριθ. 78 και 79/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.Γνωστοποίηση της υπ΄ αριθ. 8/21-2-2017 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
Γνωστοποίηση της υπ΄ αριθ.7/21-2-2017 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                            Αθήνα,   24-2-2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

            Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Φεβρουαρίου 2017 αποφάσισε:
      Α.  Για την παράταση επί ένα (1) έτος ακόμη, της αποσπάσεως στο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Εφέτου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Σοφίας Τσέκου-Πλιάτσικα.
      Β.  Για τον αναδιορισμό της Μαρίνας Πασχάλη, τέως Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων, σε κενή ομοιόβαθμη, με εκείνη από την οποία είχε αποχωρήσει, οργανική θέση, καθορίζοντας τη σειρά αρχαιότητάς της, μετά τον Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων Σταύρο Βρουστούρη και πριν τον Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων Ανδρέα Σιγούρο καθώς και για την τοποθέτησή της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
      Γ.   Για τη συνάφεια του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών μιας (1) Εφέτου, μιας (1) Πρωτοδίκου και έξι (6) Παρέδρων Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων, προς το αντικείμενο της απασχολήσεώς τους.
   Δ. Για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων Τριαντάφυλλου Ζολώτα, ως δικαστικού λειτουργού, με την επιδιωκόμενη απασχόλησή του ως διδακτικού προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Διαδικασία βεβαιώσεως-εισπράξεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου, που καταλογίζεται υπέρ του Δημοσίου, με απόφαση του Δικαστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα,   21  Φεβρουαρίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                         Αριθ. Πρωτ.:  700
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ.   Δ/νση           :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98               Τ.Κ.115 03                                                                  ΠΡΟΣ:
FAX                        :  210-69.80.076                                     1.  Τους Προέδρους των Τριμελών
Τηλέφωνο              :  210-69.62.368                                          Συμβουλίων Διεύθυνσης και τους
E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.gr                                      Διευθύνοντες Προέδρους των
                                                                                                    διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας
                                                                                               2.  Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
                                                                                                   της Γραμματείας των ίδιων
                                                                                                                  δικαστηρίων


              Θέμα: Διαδικασία βεβαιώσεως-εισπράξεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου, που καταλογίζεται υπέρ του Δημοσίου, με απόφαση του Δικαστηρίου.

          1.  Όπως έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Ε.Α. 72/2015, 8/2015), το Τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 5 του Π.Δ. 238/2003 (Α΄ 214), αρμόδιο για την βεβαίωση των πάσης φύσεως δαπανημάτων που επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου ή εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, δηλαδή από υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε υπό τη μορφή της δικαστικής δαπάνης, είτε υπό τη μορφή του παραβόλου.
          2.  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας προς είσπραξη και του προβλεπόμενου στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας παραβόλου, που καταλογίζεται υπέρ του Δημοσίου με απόφαση του Δικαστηρίου, είναι αναγκαίο να διατάσσεται περαιτέρω, με την απόφαση αυτή και η διαβίβαση αντιγράφου της στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) – Τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών. (πρβλ. Σ.τ.Ε. Ε.Α. 72/2015, 8/2015)
              Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται και οι δικαστικοί υπάλληλοι που διαβιβάζουν δικαστικές αποφάσεις με το εν λόγω διατακτικό στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, να επισυνάπτουν σ΄ αυτές φωτοαντίγραφα των εντύπων παραβόλου ή των διπλοτύπων είσπραξης παραβόλου που είχε ήδη καταβληθεί μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως, ώστε απ΄ αυτά να αντλεί το αρμόδιο, κατά τα παραπάνω, Τμήμα του Ν.Σ.Κ., τα πλήρη στοιχεία του διαδίκου (Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. κ.λπ.) για τις ανάγκες βεβαιώσεως-εισπράξεως και του ποσού του καταλογιζόμενου παραβόλου.

                                                                                                    Η Γενική Επίτροπος                                                                                                Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή στις διοικητικές διαφορές της ουσίας                      
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                          Αθήνα,   20 Φεβρουαρίου 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                                Αρ. Πρωτ.:  683
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ.   Δ/νση:  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98   Τ.Κ.115 03                                          ΠΡΟΣ:
FAX:              210-69.80.076                    Τους Προέδρους των Δικηγορικών
Τηλέφωνο:    210-69.62.368                      Συλλόγων της Χώρας.  
E-mail:  g-epitropia-d-d@otenet.gr            
                                         
                           
                                                                   
ΘΕΜΑ: «Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή, που εισήχθη με το νόμο 4446/2016 και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας».

Με το άρθρο 24 του πρόσφατου νόμου 4446/2016 (Α΄ 240) εισήχθη και στη διαδικασία εκδίκασης των διοικητικών διαφορών της ουσίας, ο θεσμός του εισηγητή δικαστή. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου,προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ως εξής: «3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του τμήματος, αμέσως μετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, με πράξη του επ’ αυτού, ορίζει εισηγητή τόσο για τις υποθέσεις τριμελούς όσο και μονομελούς σύνθεσης και δίνει εντολή να ανακοινωθεί η δικογραφία σε αυτόν …... Εισηγητής δεν ορίζεται για το ένδικο βοήθημα της αγωγής ή για ένδικο μέσο κατά απόφασης που εκδίδεται επί αγωγής. …..». Επίσης, προστίθεται άρθρο 128Α με τίτλο «Καθήκοντα εισηγητή», ως εξής: «1. Ο εισηγητής, σε συνεργασία, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, με τον πρόεδρο του συμβουλίου διεύθυνσης ή τον δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ή τον πρόεδρο του τμήματος, φροντίζει για τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου χρήσιμου για τη διερεύνηση της υπόθεσης και για τη διενέργεια των επιδόσεων εκ μέρους της γραμματείας. 2. Ο εισηγητής μπορεί να ανακοινώνει τη δίκη στους δικαιούμενους σε παρέμβαση, να επικοινωνεί με τους διαδίκους, να τους ενημερώνει για τυχόν τυπικές παραλείψεις και να ζητά από αυτούς να προσκομίσουν στοιχεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε χρήσιμα. 3. …..».
            Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, κατά το αρχικό στάδιο του άμεσου ορισμού του εισηγητή, κατά το οποίο στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχει μόνον το ένδικο βοήθημα ή μέσο, μπορεί να γίνεται από αυτόν μία πρώτη αξιολόγηση του διακυβεύματος, ώστε να ζητείται ή να επιβεβαιώνεται η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας, κυρίως δε να αποτρέπονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για τον διάδικο, με πλήρη αξιοποίηση της διαδικασίας σε συμβούλιο (άρθρα 126Α και 126Β Κ.Δ.Δ.) και αποφυγή εισαγωγής της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο μετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Προκειμένου, ωστόσο, να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο θεσμός αυτός, καθίσταται αναγκαίο, μαζί με την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να καταθέτουν και αντίγραφο της προσβαλλόμενης ατομικής διοικητικής πράξης ή της δικαστικής απόφασης, εφόσον ασφαλώς τους έχουν κοινοποιηθεί. Συναφώς, έχουμε υποβάλλει σχετική πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ώστε να συμπορεύεται πλέον η διάταξη αυτή προς εκείνη του άρθρου 19 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) για την ακυρωτική δίκη, που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα. Μέχρις ότου ωστόσο ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη, αλλά και ανεξαρτήτως αυτής, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου σας για το νέο θεσμό και την ανάγκη κατάθεσης, πέραν του δικογράφου του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης, ώστε να μπορεί ο εισηγητής να εξυπηρετήσει τελικώς τις στοχεύσεις του νομοθέτη.

Η Γενική Επίτροπος
                                    
      Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη