Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΣΔΔ (23-6-2017)Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α               Αθήνα,  9 Ιουνίου 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

        Ι.  Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, θα συνεδριάσει στις 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30΄, προκειμένου να αποφασίσει, μεταξύ άλλων:
        1. Για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Συμβούλου της Επικρατείας, με προαγωγή δικαστικού λειτουργού των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
        2. Για την πλήρωση της θέσεως Επιτρόπου της Επικρατείας, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
        3. Για την πλήρωση ένδεκα (11) θέσεων Προέδρων Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
        4. Για την πλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
        5. Για την πλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Προέδρων Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
        6. Για τη μετάθεση ή μη της Αναστασίας Διδή, Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων, προς συνυπηρέτηση με το σύζυγό της, δικαστικό λειτουργό.
      ΙΙ.   Αιτήσεις μεταθέσεως Προέδρων Εφετών, Εφετών και Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και σχετικές με την τοποθέτηση δηλώσεις προτιμήσεως των κρινομένων για προαγωγή δικαστικών λειτουργών, πρέπει να έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγχρόνως να έχουν κοινοποιηθεί στη Γενική Επιτροπεία (e-mail:       g-epitropia-d-d@otenet.gr), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13-6-2017, ώρα 13.00΄.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΔΣΔΔ 1-6-2017Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                Αθήνα,  9 Ιουνίου 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

           Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίασή του την 1 Ιουνίου 2017, αποφάσισε για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στην ημεδαπή, στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων Ευγενία Παπαδοπούλου, για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας" 28 και 29 Απριλίου 2017
"Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας" 

ΑΘΗΝΑ 

 28 και 29 Απριλίου 2017


 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΜΕΡΟΣ Α΄)

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΜΕΡΟΣ Β΄΄)

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΜΕΡΟΣ Α΄)

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΜΕΡΟΣ Β΄)


Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017


Εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή που εισήχθη με το άρθρο 24 του νόμου 4446/2016 (Α΄ 240) και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας. Ολοκλήρωση της σχετικής παραμετροποίησης στο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.».Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                           Αθήνα,  3  Απριλίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                       Αρ. Πρωτ.:  1039
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ.   Δ/νση:  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98   Τ.Κ.115 03                                                      ΠΡΟΣ:
FAX:              210-69.80.076                                1.  Τους Προέδρους των Τριμελών
Τηλέφωνο:    210-69.62.368                                    Συμβουλίων Διεύθυνσης και τους
E-mail:  g-epitropia-d-d@otenet.gr                         Διευθύνοντες Προέδρους των
                                                                                      Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας
                                                                                 2.  Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
                                                                                     της Γραμματείας των ίδιων δικαστηρίων

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή που εισήχθη με το άρθρο 24 του νόμου 4446/2016 (Α΄ 240) και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας. Ολοκλήρωση της σχετικής παραμετροποίησης στο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.».

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού του εισηγητή δικαστή που εισήχθη με το άρθρο 24 του νόμου 4446/2016 (ως παράγρ. 3 στο άρθρο 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας, σας γνωστοποιούμε ότι:
1. Η σχετική παραμετροποίηση στο «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.» έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, αμέσως μετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, αναπτύσσονται αναλυτικά σε «Έντυπο Οδηγιών» που εξέδωσε η εταιρεία «Unisystems Α.Ε.». Για τον εντοπισμό του φυσικού φακέλου της υπόθεσης, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα δημιουργίας σχετικού σχολίου, ακόμη και στην αρχική καρτέλα.
Θεωρούμε ασφαλώς, αυτονόητο ότι, μετά τον προσδιορισμό δικασίμου, ο ορισθείς για κάθε υπόθεση εισηγητής δικαστής, πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και, πάντως, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την ορισθείσα δικάσιμο, με ευθύνη της γραμματείας του Τμήματός του, προκειμένου, επανερχόμενος επί της υποθέσεως κατά το στάδιο αυτό, να ασκεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 128Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καθήκοντα. Τούτο, ανεξαρτήτως του ότι η οριστική χρέωση της υπόθεσης θα γίνεται στο Σύστημα μετά τη συζήτηση, από κοινού με τυχόν υποθέσεις επί αγωγών, στις οποίες δεν ορίζεται εισηγητής.
2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 683/20.2.2017 έγγραφό μας, ενημερώσαμε τους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας, προκειμένου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να καταθέτουν μαζί με το ένδικο βοήθημα ή μέσο και αντίγραφο της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά ο θεσμός. Προς τούτο, έχουμε υποβάλει σχετική πρόταση συμπλήρωσης της παραγρ. 3 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Συναφώς σας στέλνουμε:
            α) «Έντυπο Οδηγιών», της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.».
            β) Υπόδειγμα Πράξεως Προέδρου περί ορισμού - αντικατάστασης εισηγητή δικαστή, η οποία μετά την έκδοσή της, είτε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, είτε από τον Πρόεδρο που διευθύνει το δικαστήριο, είτε από τον Πρόεδρο Τμήματος του δικαστηρίου, θα «φορτώνεται» στην εφαρμογή.
            γ) Υπόδειγμα Μηνιαίου Δελτίου Κατανομής των Υποθέσεων στα Τμήματα του δικαστηρίου [όπως προτείναμε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 148/11.1.2017 έγγραφό μας (σελ. 10)], το οποίο εκπονήθηκε σε μορφή excel, από την Διεύθυνση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να χρησιμοποιείται από τους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή τους Προέδρους που διευθύνουν τα δικαστήρια, κατά το στάδιο της κατανομής στα Τμήματα του δικαστηρίου και του προσδιορισμού δικασίμου των υποθέσεων. Το Υπόδειγμα αυτό μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως με βάση τις κατηγορίες των υποθέσεων που εκδικάζει κάθε βαθμός δικαιοδοσίας.
            Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τη Γενική Επιτροπεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου θεσμού.

     Η Γενική Επίτροπος

                                                                            Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη